About us


IoTDB and TsFile are built by Tsinghua Database and Big Data System Group, who comes from School of Software, Tsinghua University.


Director:

Prof. Jianmin Wang,Dr. Yingbo Liu

DeltaDB advisor:

Chen Wang, Zhao Cao, Shuo Zhang

Members:

Xiangdong Huang, Rong Kang, Jinrui Zhang, Jialin Qiao, GaoFei Cao, Kun Liu, Ruihong Huang, Xin Zhao, Xinyi Zhao, Yi Xu, Xiangwei Meng

Contact us


E-mail: zhangjr15@mails.tsinghua.edu.cn